Tautas 102, Daugavpils,
LV-5417, Latvia

Tel: +371 654 40849
Tel: +371 654 07685
Fax: +371 654 07684
info@centennial.lv
www.centennial.lv

kvalitātes politika

Kvalitātes, vides politikas un mērķu īstenošanā tiek piemēroti šādi principi:

a)    katra iesaistīšanās Integrētās vadības sistēmas uzturēšanā,

pilnveidošanā atbilstoši kompetencei un ISO 9001:2015 un

 ISO 14001:2015 prasībām;

b)    palielināt personāla izpratni par uzņēmumā notiekošajiem procesiem,

c)    savstarpēja informācijas apmaiņas nodrošināšana starp darbiniekiem

un  ārējām ieinteresētajām pusēm;

d)    uzlabot produktu, procesu un pakalpojumu kvalitāti, kas nozīmē

paaugstināt klientu apmierinātības līmeni, uzlabot  produktivitāti un

 optimizēt izmaksas;

e)    sistemātiska visu darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana;

f)     skaidri noteikti personāla pienākumi un atbildība, kas ļauj darbiniekiem

 vieglāk iekļauties organizācijas darbībā.

g)    regulāra darbības pašanalīze, atklāto problēmu izvērtēšana un novēršana;

h)   samazināt brāķa un kļūdu iespējas,

i)     organizācijas „vājo vietu” identificēšana, kas palīdz nodrošināt tās

darbības nepārtrauktu uzlabošanu

j)      sekmēt darba vides sakārtošanu;

k)    mazināt apkārtējās vides piesārņojumu;

l)     lietderīgi izmantot izejmateriālus un energoresursus;

m)  paaugstināt darbinieku vides aizsardzības zināšanu līmeni, lai

samazinātu negadījumus, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz vidi;

n)   ievērot vides aizsardzības likumdošanas un citas prasības;

  • o)    nepārtraukti strādāt pie vides aizsardzības sistēmas uzlabošanas.

Mūsu mērķis ir radīt darbiniekiem ieinteresētību strādāt vēl labāk, celt darbinieku kvalifikāciju un nodrošināt to profesionālo izaugsmi, būt maksimāli apmierinātiem ar darbu mūsu uzņēmumā.

Lai spētu to izpildīt, mums jānodrošina Integrētās vadības sistēmas uzturēšana un tās efektivitātes nepārtraukta uzlabošana atbilstoši standartu ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015  prasībām.

Lai nodrošinātu augstu pakalpojuma kvalitāti mūsu klientiem, mēs strādājam saskaņā ar  līgumiem, klientu noteiktām kvalitātes  un LR normatīvo aktu prasībām.